Điều khoản sử dụng dịch vụ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Cập nhật: 11/15/2021 - Số lượt đọc: 884

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của TÊN ĐƠN VỊ ( ví dụ: Dịch vụ Quảng Cáo Hợp Tiến), bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). TÊN ĐƠN VỊ có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của chúng tôi. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng
1.1. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản TÊN ĐƠN VỊ  (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, và địa chỉ chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
1. 2. Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. TÊN ĐƠN VỊ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
1.3. Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản TÊN ĐƠN VỊ của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
1.4 . TÊN ĐƠN VỊ chỉ dành riêng cho sản phẩm, dịch vụ của cá nhân, công ty. Không chia sẻ thông tin khách hàng dưới mọi hình thức. TÊN ĐƠN VỊ không giới hạn lưu trữ hình ảnh khi tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc TÊN ĐƠN VỊ. TÊN ĐƠN VỊ không giới hạn băng thông trong phạm vi chi phí của bạn không vượt quá chi phí TÊN ĐƠN VỊ thanh toán cho.

2. Phần 2: Quyền lợi của TÊN ĐƠN VỊ
2.1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
2.2 Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ đăng ký nào (bao gồm tất cả các sản phẩm đã được tạo trong lần đăng ký đó) có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
2.3. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của TÊN ĐƠN VỊ và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của TÊN ĐƠN VỊ, sử dụng sản phẩm của TÊN ĐƠN VỊ, để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.
2.4. Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của TÊN ĐƠN VỊ, nhân viên của TÊN ĐƠN VỊ, công ty TÊN ĐƠN VỊ, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản liên quan ngay lập tức.
2.5. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
2.6. Chúng tôi không duyệt trước nội dung mà bạn đưa lên các trang đăng ký trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
2.7. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản.
2.8. TÊN ĐƠN VỊ có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, TÊN ĐƠN VỊ sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Phần 3: Giới hạn về Trách nhiệm
3.1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng TÊN ĐƠN VỊ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
3. 2. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
3.3. TÊN ĐƠN VỊ không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
3.4. TÊN ĐƠN VỊ không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.
3.5. Trong mọi trường hợp, TÊN ĐƠN VỊ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên của TÊN ĐƠN VỊ , đối tác của TÊN ĐƠN VỊ và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
3.6. TÊN ĐƠN VỊ không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
3.7. Trong trường hợp TÊN ĐƠN VỊ của khách hàng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) TÊN ĐƠN VỊ sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục và TÊN ĐƠN VỊ của bạn có thể bị tạm ngưng để không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.

Phần 4: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng
4.1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên phần TÊN ĐƠN VỊ. Tất cả dữ liệu bạn tải lên ở tất cả TÊN ĐƠN VỊ trong Tài khoản thuộc quyền sở hữu của bạn.
4.2. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.
4.3. Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm. Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, http://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ... theo từng quốc gia hoặc toàn thế giới.
4.4. Bằng việc tải nội dung lên các trang TÊN ĐƠN VỊ trong Tài khoản, bạn đồng ý (a) cho phép người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) cho phép TÊN ĐƠN VỊ hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) TÊN ĐƠN VỊ có thể xem các nội dung mà bạn tải lên Dịch vụ.

Phần 5: Thanh toán chi phí
5.1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho TÊN ĐƠN VỊ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của TÊN ĐƠN VỊ
5.2. TÊN ĐƠN VỊ không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu bạn hủy Dịch vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại chúng tôi không hoàn trả.
5.3. Bưu điện sẽ báo trước với bạn khoảng 1h để nhận hàng (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí thanh toán sản phẩm, sản phẩm của bạn sẽ bị thu hồi về TÊN ĐƠN VỊ. Trong 7 ngày này, khách hàng vẫn có thể truy cập web, tuy nhiên bạn sẽ không thể chỉnh sửa nội dung trong builder. Dữ liệu TÊN ĐƠN VỊ của bạn (bao gồm ảnh và nội dung đăng ký) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 1 năm.
5.4. TÊN ĐƠN VỊ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi giá cả hay ngưng dịch vụ của họ.

ĐỐI TÁC

THỐNG KÊ

Lượt truy cập: 1306212
Đang online: 3
0915469009 0915 469-009 Facebook: https://www.facebook.com/truemeal/?tn-str=k*FZalo: 0915469009